AVC’s 10th Anniversary and certificates distribution

November 1, 2023
Այսօր Եգիպտոսի ՀԲԸՄ-ը հպարտ է նշելու AVC-ի 10-րդ ամեակը, որ սկիզբ առաւ 2013-ի Սեպտեմբերին, Գահիրէի ՀԲԸՄ-ի հովանաւորութեամբ։
Նախ սկսելով ճատրակի դասընթացքներով, որուն յաջորդեցին հայերէն լեզուի դասընթացքները 2016-ին։
Գահիրէի ՀԲԸՄ-ի ատենապետ Տքթ. Վիգէն Ճիզմէճեանի ժառանգութիւնն է որ տակաւին կը շարունակենք պահել եւ աւելի զարգացնել՝ Աննա Դրայեանի խորհուրդներով, Ասիա Սիմոնեանի գլխաւորութեամբ, եւ հրաշալի ուսուցիչներու ջանքերով։
Հինգշաբթի, 19 Հոկտ. Երեկոյեան՝ Լալա Շամամեան եւ Սիլվա Սիմոնեան, իրենց ուսանողներուն նախորդ շրջանի վկայականները բաժնեցին մտերմիկ մթնոլորտի մը մէջ։

__

AVC-AGBU Egypt is proud to mark its 10th Anniversary since its launch in September 2013 under the auspices of AGBU Cairo and its honorary board members.
The introduction of Armenian Studies in Egypt started with Chess, which was followed by Armenian Language after a few years in February 2016.
AVC-AGBU Egypt is the living legacy of the late AGBU Cairo Chairman Dr. Viken Djizmedjian and continues to go strong with Anna Dolabjian-Trayan as its Senior Adviser under the leadership of Assia Simonian-Gabrielian the General Manager and the wonderful team of teachers on-line and on-ground. With strong support of AGBU Cairo Egypt and the curriculum provided by AVC Armenia it has ambitious plans to expand further.
On Thursday, the 19th of October, Mrs. Lala Shamamian and Mrs. Sylva Simonian distributed certificates of previous levels to their students in a very cozy atmosphere.
 
READ MORE

GLP and Discover Armenia Experience sharing

October 15, 2023
READ MORE

Խոր ցաւով կը գուժենք սիրելի գործակից եղբօր ԴՈԿՏՈՐ ԲՐՕֆ.ՊԵՐՃ ՃԷՊԷՃԵԱՆԻ վաղաժամ մահը

October 10, 2023
READ MORE

AGBU Egypt’s youths at Discover Armenia Summer 2023

August 27, 2023
READ MORE

The inspiring Kristina Pogossian visits YP Egypt

August 5, 2023