AGBU Egypt’s youths at Discover Armenia Summer 2023

August 27, 2023
Այս տարի առաջին անգամ ըլլալով Եգիպտոսը կը մասնակցի ՀԲԸՄ-ի “Discover Armenia” ծրագիրին։
15-էն 18 տարեկան 8 երիտասարդներ Ուրբաթ 28 Յուլիս 2023, մեկնեցան Երեւան, հոնկէ ալ` Հանքաւան, ուր աշխարհի տարբեր երկիրներէ եկած երիտասարդներու հետ իրենց մասնակցութիւնը պիտի բերեն վերոյիշեալ ծրագիրին 16-օրեայ յայտագիրներուն։
ՀԲԸՄ-ի Եգիպտոսի Շրջանակային Յանձնաժողովի կողմէն հովանաւորուած “Discover Armenia” ծրագիրի մասնակիցներուն բարի կեցութիւն եւ յաջողութիւն կը մաղթենք։
 ___
For the first time this year, AGBU Egypt takes part in AGBU’s “Discover Armenia” Program.

8 teenagers, aged 15 to 18, traveled to the motherland on Friday the 28th of July 2023. From there, they went to Hankavan where they met other youths participating from different parts of the world and share with them this unique 16 day experience.

The 20th edition of AGBU’s ‘Discover Armenia’ program brought in over 50 participants from many countries! Attendees spent two weeks at the beautiful Hankavan Camp Resort and participated in community work with the Fuller Center for Housing. The groups also went on many sightseeing trips and paid visits to the Matenadaran, Holy Etchmiadzin, and Genocide Memorial in Tsitsernakaberd.
For their volunteer work, Discover Armenia participants served meals to older people at AGBU Senior Dining Centers and spent time with Camp Nairi kids. They also enjoyed a diverse selection of activities from Armenian folk dance and singing courses to engaging in grape benediction ceremony and festivities at the Feast of the Assumption of St. Mary.
READ MORE

The inspiring Kristina Pogossian visits YP Egypt

August 5, 2023
READ MORE

AGBU Egypt takes part in AGBU’s Global Leadership Program

July 20, 2023
READ MORE

Խոր ցաւով կը գուժենք անժամանակ մահը ՀԲԸՄի Եգիպտոսի Շրջանային Վարչութեան անդամ Կասիա Տէօվլէթեան- Ճըղալեանի

June 4, 2023
READ MORE

Ներկայացում Ճանիկ Հ. Չագըրի նամակներու հատորին

May 21, 2023