Submissions for AGBU Cairo’s bright students’ awards now open

August 25, 2019

AGBU Cairo will be awarding cash prizes to our community’s bright Armeno-Egyptian students who have accomplished good results in the last educational year.

For preparatory and secondary stage students prizes will be awarded for those who have obtained a 90% mark or more. For university graduates, prizes will be awarded for those who have obtained “very good” or “excellent” marks. Prizes will also be given to those who have obtained masters and PHDs.

Potential candidates for these awards must present photocopies of their schools’ or universities’ official results at the AGBU Cairo or AGBU Alexandria headquarters before 30 September 2019.

READ MORE

AGBU Cairo opens applications for its financial contribution in tutorial fees

August 25, 2019
READ MORE

Սարուխանի «Անյայտ Սկիզբներ» գիրքին շնորհանդէսը / Launch of the latest book on Saroukhan “Unknown Beginnings”

July 30, 2019
READ MORE

Պետրոս Թորոսեանի դասախօսութիւնը Հայոց տնտեսական դերի մասին Եգիպտոսի մէջ

July 21, 2019
READ MORE

Գաղութային լուրեր: Չարլի Չափլին 130

June 15, 2019