AGBU Cairo opens applications for its financial contribution in tutorial fees

August 25, 2019

Like every year, AGBU Cairo will be contributing; through its “Satenig Chaker fund”, in the tutorial school and university fees of commendable students for the 2019-2020 educational year.

Those who wish to benefit from these grants may apply at the AGBU Cairo offices in Cairo and Alexandria by filling the corresponding form, including a personal photograph, birth certificate, and past two years’ results. Those who already benefit from these grants, may continue to do so for the new educational year by presenting their mid-year A & B terms’ or end-year’s results.

The deadline of application is 30th September 2019.

 

READ MORE

Սարուխանի «Անյայտ Սկիզբներ» գիրքին շնորհանդէսը / Launch of the latest book on Saroukhan “Unknown Beginnings”

July 30, 2019
READ MORE

Պետրոս Թորոսեանի դասախօսութիւնը Հայոց տնտեսական դերի մասին Եգիպտոսի մէջ

July 21, 2019
READ MORE

Գաղութային լուրեր: Չարլի Չափլին 130

June 15, 2019
READ MORE

Գաղութային լուրեր: ԿՈՄԻՏԱՍ 150

June 14, 2019