Meeting to amend the regulations of the Egyptian Pan Armenian basketball tournaments / Եգիպտահայ Պասքէթ-Պոլի համահայկական մրցաշարքերուն կանոնագրութեան քննարկում

June 27, 2021
The signatories of the Egyptian Pan Armenian rules at Homenetmen Gamk on 12 July 2009

A meeting to review the regulations of the Egyptian Pan Armenian tournaments will be held between the five participating clubs with the drafters of the regulations; Mr. Berdj Miskdjian and Dr. Viken Djizmedjian at HMEM Nubar Cairo club on Friday 9th July 2021 at 12 noon.

The meeting will the discuss the resumption of the basketball tournaments after the temporary stoppage due to the Covid-19 pandemic and to discuss the amendments which will be added to the existing regulations in order to overcome certain points which came to surface at the end of the 2019 season.


Ժողով մը պիտի գումարուի ՀՄԸՄ Նուպար Գահիրէ ակումբ, Ուրբաթ 9 Յուլիս 2021-ին, Եգիպտահայ Պասքէթ-Պոլի համահայկական խաղերուն մասնակցող 5 ակումբներուն եւ այս խաղերուն օրէնսդիր մարմնի անդամներուն Տիար Պերճ Միսքճեանի եւ Տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեանի միջեւ վերատեսութեան ենթարկելու վերոյիշեալ մրցաշարքերուն կանոնագրութիւնը:

Պիտի քննուին նաեւ Եգիպտահայ Պասքէթ-Պոլի համահայկական մրցաշարքերու վերսկսումը, եւ լուծելու առնչուած բոլոր հարցերը:

READ MORE

Եգիպտահայ Միջակումբային Պասքէթպոլի մրցաշարքերը տեղի պիտի չունենան 2021-ին

May 18, 2021
READ MORE

HMEM Nubar Cairo’s Christmas bazaar / ՀՄԸՄ Նուպարի պազարը

December 19, 2020
READ MORE

Egyptian Pan Armenian basketball tournaments of the 2020 season cancelled and meeting scheduled / 2020 եղանակի Եգիպտահայ Պասքէթ-Պոլի համահայկական մրցաշարքերը ջնջուած

August 11, 2020
READ MORE

Պատմութիւն ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի

February 17, 2020