MEMBER’S NEWS

Arrange By Date Name

Մահագրական: Պերճ Ասլանեան

March 25, 2019

25 Մարտ 2019-ին Գահիրէի մէջ իր մահկանացուն կնքեց ՀԲԸՄիութեան  երկարամեայ անդամներէն Պերճ Ասլանեան, իր ետին ձգ...

Read More

Ալպէռ Քրէտեանի շիջումը

March 13, 2019

Ցաւով կը տեղեկացնենք, թէ Միութեանս երէց անդամներէն Ալպէռ Քրէտեան իր մահկանացուն կնքած է 13 Մարտ 2019 թուականին:...

Read More

ՄԱՀԱԶԴ: Ալպէռ Քրէտեան

March 13, 2019

Ցաւով կը տեղեկացնենք թէ Միութեանս երէց անդամներէն Ալպէռ Քրէտեան  իր մահկանացուն կնքած է 13 Մարտ 2019 թուականին

Read More

ՀԲԸՄիութեան նոր անդամները

February 1, 2019

Ուրախութեամբ կը ներկայացնենք ցանկը ՀԲԸՄիութեան նոր անդամներուն, որոնք բոլորն ալ երիտասարդներ են, անգամ մը եւ...

Read More

Captain Dawly (Garbis Kalpakian) passes away

July 15, 2018

After a three-month long severe ailment, Garbis Kalpakian passed away this morning at the Mina Tower Hospital in Heli...

Read More

Koko Derderian passes away

December 3, 2017

On Saturday 2 December 2017, one of HMEM Nubar Cairo’s long-time employee manager, Kevork (Koko) Derderian passed away at the age of 78 after a lon...

Read More