Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 1968

Տեղեկատու ԺԲ. Տարի-Թիւ 3

July 1, 1968
download

Տեղեկատու ԺԲ. Տարի-Թիւ 2

April 1, 1968
download

Տեղեկատու ԺԲ. Տարի-Թիւ 1

January 1, 1968
download