Arine Ghazarian’s visit to Egypt 13/11/2022

December 11, 2022

At the beginning of last month, Arine Ghazarian, the Executive director of AGBU Lebanon appointed Regional director of the Middle East was invited for a short visit to Egypt where she met with the AGBU Egypt, AGBU Cairo and AGBU YP committees to discuss the needs of the Armenian community in Egypt and the upcoming agenda of the organization.

On November 15th, 2022, a first of its kind meeting was organized bringing together the AGBU Egypt, AGBU Cairo, AGBU YP and HMEM Nubar committees who sat with Arine to dicuss upcoming plans, discuss ideas and potential events that can bring the Armenians together.

READ MORE

Ճատրակի Վկայականներու Բաշխում – 2022

November 23, 2022
READ MORE

2021-2022-ի ԳԵՐԱԶԱՆՑՆԵՐՈՒ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄԸ

October 26, 2022
READ MORE

AVC-AGBU Egypt and AGBU Cairo are pleased to announce the enrollment for Fall term 2022.

October 4, 2022
READ MORE

ՀՀՀ-ը եւ Եգիպտոսի ՀԲԸՄ-ը հաճոյքով կը յայտարարեն աւարտը առաջին եռամսեային, վերջերս իր դասընթացքները վերսկսած ՀՀՀ-ի կեդրոնին:

August 10, 2022