AVC-AGBU Egypt and AGBU Cairo are pleased to announce the enrollment for Fall term 2022.

October 4, 2022

AVC-AGBU Egypt and AGBU Cairo are pleased to announce the enrollment for Fall term 2022.

Armenian language has triumphantly stepped up to its high levels.
We encourage the continuing students for further levels and warmly welcome the newcomers to start to learn Armenian language.Don’t miss the opportunity and register.
The classes are free of charge and will start in the mid of October.
Here are our contacts.
Lala Shamamian-Nigolian
0100 5382506

Sylva Bayramian-Simonian
0122 0240885

Assia Gabrielyan-Simonian
01001844174

READ MORE

ՀՀՀ-ը եւ Եգիպտոսի ՀԲԸՄ-ը հաճոյքով կը յայտարարեն աւարտը առաջին եռամսեային, վերջերս իր դասընթացքները վերսկսած ՀՀՀ-ի կեդրոնին:

August 10, 2022
READ MORE

Խոր ցաւով կը գուժենք մահը Գահիրէի Քաղաքական Ժողովի ատենապետ ՕՆՆԻԿ ՊԸԼԸՔՏԱՆԵԱՆի

August 7, 2022
READ MORE

Խոր ցաւով կը գուժենք անժամանակ մահը ատենապետ ՏՈՔ ՎԻԳԷՆ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻ

July 28, 2022
READ MORE

AGBU Armat is teaching children to make their very own Armenian khachkars

May 22, 2022