AGBU Cairo to contribute in Tutorial fees – ՆՈՐ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

September 1, 2021

ՆՈՐ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս Գահիրէի ՀԲԸՄի Ս. Չագըր հիմնադրամը կրթաթոշակներ պիտի յատկացնէ արժանաւոր ուսանողներու: Փափաքողները կրնան ներկայանալ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Հելիոպոլսոյ գրասենեակը, լեցնելու համար յատուկ դիմումնագիր մը, իրենց հետ ունենալով 1 լուսանկար, ծննդեան վկայականի պատճէն, և վերջին երկու տարիներու իրենց վիճակացոյցները։

Աղեքսանդրիոյ թեկնածուները՝ պարտին իրենց թուղթերը ներկայացնել Աղեքսանդրիոյ Հ.Բ.Ը.Մ.ի գրասենեակը։

Սաթենիկ ճ. Չագըր Հիմնադրամէն արդէն իսկ կրթաթոշակ ստացողները պար­տին ղրկել նախորդ տարեշրջանին ա. և բ. կիսամեայի կամ տարեվերջի քննութեանց արդիւնքները։

Բոլոր տեսակի դիմումնագրերը (նոր և վերանորոգելի) ընդունելու վերջին պայ­մանաժամն է՝ Գահիրէի և Աղեքսանդրիոյ համար՝ 30 Սեպտեմբեր 2021։

Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար հեռաձայնել հետեւեալ թիւերուն.  22916444– 24151127-24152478։


Like every year, AGBU Cairo will be contributing; through its “Satenig Chaker fund”, in the tutorial school and university fees of commendable students for the 2021-2022 educational year.

Those who wish to benefit from these grants may apply at the AGBU Cairo offices in Cairo and Alexandria by filling the corresponding form, including 1 personal photograph, copy of the birth certificate, and past two years’ results.

Those who already benefit from these grants, may continue to do so for the new educational year by presenting their mid-year A & B terms’ or end-year’s results.

The deadline of applications (new and old) is 30th September 2021.

For more info call 22916444– 24151127-24152478

READ MORE

Ողջերթի երեկոյ ՀՀ Եգիպտոսի դեսպան տիար Կարէն Գրիգորեանի մեկնումին առիթով

August 21, 2021
READ MORE

115 ԱՄԵԱԿԻ ԱՌՑԱՆՑ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

April 15, 2021
READ MORE

ՀԲԸՄի Գահիրէի մասնաճիւղին Ընդհանուր Ժողովը

April 14, 2021
READ MORE

Virtual Santa visits AGBU Cairo’s children’s choir

December 26, 2020