MEMBER’S NEWS

Arrange By Date Name

Սոնա Թուլումպաճեանի շիջումը

February 3, 2021

Խոր ցաւով իմացանք տիկին Սոնա Պետրոսեան-թուլումպաճեանի շիջումը, որ տեղի ունեցաւ 2 Փետրուար 202...

Read More

Սոնա Սվաճիպաշեանի մահը

January 3, 2021

Ցաւով կը տեղեկացնենք, որ ՀԲԸՄ-ի երկարամեայ անդամուհիներէն տիկին Սոնա Եփրուհի Պոյաճեան Սվաճիպաշեան իր մահկան...

Read More

Տիկին Շաքէ Երզնկացեան ոչ եւս

April 12, 2021

Խոր ցաւով իմացանք Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան եւ Հայ Գեղարուեստասիրաց Միութեան երկարամեայ վար...

Read More