MEMBER’S NEWS

Arrange By Date Name

Կարօ Ներետեանը ոչ ևս

November 5, 2021

Ուրբաթ, 5 Նոյեմբեր 2021-ին իր մահկանացուն կնքեց եգիպտահայութեան երկա...

Read More

ՀԲԸՄիութեան նոր անդամները

February 1, 2019

Ուրախութեամբ կը ներկայացնենք ցանկը ՀԲԸՄիութեան նոր անդամներուն, որոնք բոլորն ալ երիտասարդներ են, անգամ մը եւ...

Read More

Մահագրական: Պերճ Ասլանեան

March 25, 2019

25 Մարտ 2019-ին Գահիրէի մէջ իր մահկանացուն կնքեց ՀԲԸՄիութեան  երկարամեայ անդամներէն Պերճ Ասլանեան, իր ետին ձգ...

Read More

ՄԱՀԱԶԴ: Ալպէռ Քրէտեան

March 13, 2019

Ցաւով կը տեղեկացնենք թէ Միութեանս երէց անդամներէն Ալպէռ Քրէտեան  իր մահկանացուն կնքած է 13 Մարտ 2019 թուականին

Read More

ՄԱՀԱԶԴ: ՀՈՎՀԱՆՆԷՍ ՏՆԿՃԵԱՆԸ

November 15, 2019


Ցաւով կը տեղեկացնենք որ մահացած է Գահիրէի համայնքի անդամներէն եւ ՀԲԸՄ Գահիրէի Վարչութեան նախկին անդամ ...

Read More

Նոր անդամներ

November 1, 2019

Ուրաքութեամբ կը տեղըկացնենք որ ՀԲԸՄիութեան Գահիրէի շարքերը կը խտանան նոր ըւ երիտասարդ անդամներու Christina Lawand...

Read More