MEMBER’S NEWS

Arrange By Date Name

Անժամանակ մահը Գարոլին Արսլանեանի

October 16, 2020

Խոր ցաւով իմացանք անժամանակ մահը ՀԲԸՄի անդամուհիներէն Գարոլին Արսլանեանի, որ երկար տարիներ քաջաբար պայքարե...

Read More

Աւետիս Մովսէսեանի շիցումը

June 1, 2020

Աւետիս Մովսէսեան իր մահկանացուն կնքած է 1 Յունիս 2020-ին:

Ա. Մովսէսեան երկար տ...

Read More

One more prestigious title for Dr. George Simonian

February 22, 2020

Dr. George Simonian, the long time AGBU Cairo board member, and member of Cairo's Armenian community council's Executive committee, has been assigned to yet another important post as: Dean of the Facu...

Read More

ՄԱՀԱԶԴ: ՀՈՎՀԱՆՆԷՍ ՏՆԿՃԵԱՆԸ

November 15, 2019


Ցաւով կը տեղեկացնենք որ մահացած է Գահիրէի համայնքի անդամներէն եւ ՀԲԸՄ Գահիրէի Վարչութեան նախկին անդամ ...

Read More

Նոր անդամներ

November 1, 2019

Ուրաքութեամբ կը տեղըկացնենք որ ՀԲԸՄիութեան Գահիրէի շարքերը կը խտանան նոր ըւ երիտասարդ անդամներու Christina Lawand...

Read More

Kegham Terzibashian and Christina Lawendy tie the knot

August 11, 2019

AGBU Cairo's member and HMEM Nubar Cairo's basketball player Kegham Terzibashian tied the knot with Christina Lawendy on 11 August 2019 in Yerevan. We wish the newly weds and their parents all heal...

Read More