Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 2023

Տեղեկատու թիւ 109

October 1, 2023
download

Տեղեկատու թիւ 108

July 1, 2023
download

Տեղեկատու թիւ 107

April 1, 2023
download

Տեղեկատու թիւ 106

January 1, 2023
download