Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 2021

Տեղեկատու թիւ 101

October 1, 2021
download

Տեղեկատու թիւ 100

July 1, 2021
download

Տեղեկատու թիւ 99

April 1, 2021
download

Տեղեկատու թիւ 98

January 1, 2021

Հանդիպում ՀՀ Դեսպան Տիար Կարէն Գրիգորեանի հետ

Կիլիկիոյ Կիլիկեան Ճեմարանի ծրագիրը

«Հայուն Եսը» Լեւոն Մկրտիչեան

Վարդան Մախոխեան, ծննդեան 150-ամեակ

Արթին Աղային Ֆէսը Բարսեղ Գըզըլեան

download