Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 2020

Տեղեկատու թիւ 97

October 1, 2020
download

Տեղեկատու թիւ 96

July 1, 2020
download

Տեղեկատու թիւ 95

April 1, 2020
download

Տեղեկատու թիւ 94

January 10, 2020
download