Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 1976

Տեղեկատու ԺԹ-Ւ. Տարի-Յուլ. 1976-Դեկ. 1977

July 1, 1976
download

Տեղեկատու ԺԹ. Տարի-Թիւ 1-6

January 1, 1976
download