Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 1974

Տեղեկատու ԺԷ. Տարի-Թիւ 7-9

July 1, 1974
download

Տեղեկատու ԺԷ. Տարի-Թիւ 4-6

April 1, 1974
download

Տեղեկատու ԺԷ. Տարի-Թիւ 1-3

January 1, 1974
download