Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 1971

Տեղեկատու ԺԴ. Տարի-Թիւ 7-9

July 1, 1971
download

Տեղեկատու ԺԴ. Տարի-Թիւ 1-6

January 1, 1971
download