Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 1963

Տեղեկատու Է. Տարի-Թիւ 5-6

November 1, 1963
download

Տեղեկատու Է. Տարի-Թիւ 4

May 1, 1963
download

Տեղեկատու Է. Տարի-Թիւ 3

March 1, 1963
download

Տեղեկատու Է. Տարի-Թիւ 2

February 1, 1963
download