Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 1961

Տեղեկատու Ե. Տարի-Թիւ 6

November 1, 1961
download

Տեղեկատու Ե. Տարի-Թիւ 5

September 1, 1961
download

Տեղեկատու Ե. Տարի-Թիւ 4

July 1, 1961
download

Տեղեկատու Ե. Տարի-Թիւ 3

May 1, 1961
download