Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 1960

Տեղեկատու Պրակ Զ.

November 1, 1960
download

Տեղեկատու Պրակ Ե.

September 1, 1960
download

Տեղեկատու Ե. Տարի-Թիւ 2

March 1, 1960
download

Տեղեկատու Ե. Տարի-Թիւ 1

January 1, 1960
download