Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 1956

Տեղեկատու Պրակ Զ.

November 1, 1956
download

Տեղեկատու Պրակ Ե.

September 1, 1956
download

Տեղեկատու Պրակ Դ.

July 1, 1956
download

Տեղեկատու Պրակ Գ.

May 1, 1956
download

Տեղեկատու Պրակ Բ.

March 1, 1956
download

Տեղեկատու Պրակ Ա.

January 1, 1956
download