Գահիրէի ՀԲԸՄ-ը կը պարգեւատրէ փայլուն ուսանողները/ AGBU Cairo’s Bright students’ awards

December 10, 2020

AGBU Cairo organized on Wednesday 7th December 2020, its annual Egyptian Armenian bright students’ awards ceremony at HMEM Nubar Cairo. Certificates of excellence, presents and cash prizes were given to Cairo’s and Alexandria’s Armenian students who have accomplished distinguished results in the 2019-2020 educational year. The awards, which are distributed since 2001 thanks to AGBU Cairo’s SatenigChaker fund, comes as an appreciation and encouragement to our community’s bright students’ educational achievements.

This year 18 students were awarded, 16 from Cairo and 2 from Alexandria.

For the Preparatory stage, Tara-Maria Jaghlanian 99.04%, Manuel Kevorkian 98.3%, LorineKoehnelian 97.05%, Tia Der Nersessian 96.75%, Daniel Zerdelian 96.25%,  JanoSabbagh 90.09% and from Alexandria Manuela Kalaydjian 97.80%.

For the Secondary stage, 5 graduates from Cairo Maria Dertadian 96.9%, Mane Sayan 95.8%, Jessica Koumrouyan 93.9%, Natasha Pakhtchanian 93.7 and Raffi Mekhtigian SAT GPA 3.9, and from Alexandria Garo Baharian 97%.

For University graduates from Cairo the graduates with the grade “Very Good” were Arek Apkarian and Rita Godoloshian while the ones with  “Excellent” were ManeDjizmedjian, Julia Avanian and Melissa Kurkdjian all the three of them graduated with “High Honors”.

The awards were handed out to the students through the board members of the AGBU Cairo.

Before the award proceedings a word of encouragement and congratulations was made by the chairman of AGBU Cairo Dr. VikenDjizmedjian. He then made a presentation on the history and geopolitical situation and war of Artsakh projecting a documentary film on Nagorno Gharapagh.

Besides the certificates of appreciation, books were awarded as well as cash prizes by AGBU Cairo board members to the graduates: For Preparatory stage students: 500 LE and for Secondary stage graduates: 1000 LE. The cash prizes are for those who have obtained marks of 90% and more. For university graduates with “Very Good” grades the prize is 1500 LE and those with “Excellent” marks it is 2000 LE. For Masters the cash prize is 2500 LE and for PHD it is 5000 LE.


Չորեքշաբթի, 9 Դեկտեմբեր 2020-ին, Գահիրէի ՀՄԸՄ-ՆՈՒՊԱՐ ակումբին մէջ, Գահիրէի ՀԲԸՄ-ը կազմակերպեց իր աւանդական տարեկան մրցանակաբաշխութեան հանդիսութիւնը՝ ի պատիւ Եգիպտահայ փայլուն ուսանողներուն:

Գերազանցութեան պատուագրեր, նուէրներ եւ նիւթական պարգեւներ ստացան Գահիրէի եւ Աղեքսանդրիոյ հայ համայնքներուն այն ուսանողները որոնք գերազանց, պատուաբեր արդիւնքներով աւարտած են 2019-2020-ի ուսումնական տարեշրջանը: Սոյն մրցանակաբաշխութիւնը, որ տեղի կ’ունենայ 2001 թուականէն ի վեր շնորհիւ Գահիրէի ՀԲԸՄ-ի Սաթենիկ Չագըր հիմնադրամին, քաջալերանքի եւ գնահատանքի արտայայտութիւն մըն է, որ կը խթանէ մեր ուսանողները բարձր արդիւնքներ ձեռք բերելու համար:

Այս տարի պատգեւատրուեցան 16 ուսանողներ, 14-ը Գահիրէէն եւ 2-ը՝ Աղեքսանդրիայէն:

Գահիրէի Պատրաստական բաժնէն պարգեւատրուեցան 6 շրջանաւարտներ: Թարա-Մարիա Ժաղլանեան 99.04%,  Լորին Քէօհնելեան 98.3%, Թիա Տէր Ներսէսեան 96.75%, Դանիէլ Զէրտելեան 96.25%, Ժանո Սապաղ 90.09%, իսկ Աղեքսանդրիայէն՝ Մանուէլա Գալայճեան 97.80 %,

Գահիրէի Երկրորդական բաժինէն պատգեւատրուեցան 5 շրջանաւարտներ: Մարիա Տրդատեան 96.9%, Մանէ Սայեան 95.8%, Ճէսիգա Գումրուեան 93.9% եւ Նաթաշա Փախչանեան 93.7%, Րաֆֆի Մխտիկեան SAT GPA 3.9, իսկ Աղեքսանդրիայէն՝ Կարօ Պահարեան 97%.

Գալով համալսարանաւարտներուն, Գահիրէէն «Գերազանց» արդիւնքով շրջանաւարտ եղան՝ Մանէ Ճիզմէճեան  Ճուլիա Աւանեան եւ Ռիթա Կոտոլոշեան:

Պարգեւները շրջանաւարտներուն յանձնուեցան Գահիրէի ՀԲԸՄ-ի վարչութեան անդամներուն կողմէ:

Նախ քան պարգեւներու տուչութիւնը, Գահիրէ ՀԲԸՄ-ի վարչութեան ատենապետ՝ տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեան շնորհաւորական եւ քաչալերական խօսքեր ուղղեց շրջանաւարտներուն, մաղթելով որ իրենց կեանքին մէջ եւս միշտ պատուաբեր յաջողութիւններ արձանագրեն:

Ապա ան հակիրճ ակնարկ մը նետեց Արցախի պատմութեան, աշխարահաքաղաքական կացութեան եւ պատերազմին շուրջ, պաստարի վրայ ցուցադրելով վաւերագրական տեսերիզ մը:

Գնահատանքի վկայագրերուն առընթեր, բոլոր պարգեւատրուողները ստացան նաեւ նիւթական պարգեւներ համապատասխան իրենց վկայականներուն: Այսպէս՝ պատրաստականի շրջնաւարտը՝ 500 ԵՈ, Երկրորդականի շրջանաւարտը՝   1000 ԵՈ: Նիւթական պարգեւներ ստացան նաեւ բոլոր անոնք, ոrոնց միջինը  90% էն աւելի էր: Շատ լաւ յիշատակութեամբ համալսարանաւարտը ստացաւ 1500 ԵՈ, իսկ գերազանցը՝ 2000 ԵՈ:

Click here for the Photo album

 

READ MORE

Գաղութային լուրեր: Եգիպտոսի «Կռունկ»ները

November 11, 2020
READ MORE

ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆՆ ՈՒ ԱՅՍՕՐԸ

October 10, 2020
READ MORE

Հայաստան-Սփիւռք Համահայկական Ա. Համաժողով

August 12, 2020
READ MORE

Completion of the project “The Armenian question in the Arab Press 1876-1923”/ «Հայկական հարցը արաբական մամուլին մէջ 1876-1923» Ծրագրի ամբողջացում

August 6, 2020