MEMBER’S NEWS

Arrange By Date Name

ՄԱՀԱԶԴ: Ալպէռ Քրէտեան

March 13, 2019 Ցաւով կը տեղեկացնենք թէ Միութեանս երէց անդամներէն Ալպէռ Քրէտեան  իր մահկանացուն ... Read More

ՄԱՀԱԶԴ: ՀՈՎՀԱՆՆԷՍ ՏՆԿՃԵԱՆԸ

November 15, 2019
Ցաւով կը տեղեկացնենք որ մահացած է Գահիրէի համայնքի անդամներէն եւ ՀԲԸՄ Գահիր...
Read More

Նոր անդամներ

November 1, 2019 Ուրաքութեամբ կը տեղըկացնենք որ ՀԲԸՄիութեան Գահիրէի շարքերը կը խտանան նոր ըւ երիտ... Read More

Սոնա Թուլումպաճեանի շիջումը

February 3, 2021

Խոր ցաւով իմացանք տիկին Սոնա Պետրոսեան-թուլումպաճեանի շիջումը, ... Read More

Սոնա Սվաճիպաշեանի մահը

January 3, 2021 Ցաւով կը տեղեկացնենք, որ ՀԲԸՄ-ի երկարամեայ անդամուհիներէն տիկին Սոնա Եփրուհի Պոյ... Read More

Տիկին Շաքէ Երզնկացեան ոչ եւս

April 12, 2021 Խոր ցաւով իմացանք Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան եւ Հայ Գեղարուեստասի... Read More