MEMBER’S NEWS

Arrange By Date Name

One more prestigious title for Dr. George Simonian

February 22, 2020 Dr. George Simonian, the long time AGBU Cairo board member, and member of Cairo's Armenian community council's Executive committee, has been assigned... Read More

Ալպէռ Քրէտեանի շիջումը

March 13, 2019 Ցաւով կը տեղեկացնենք, թէ Միութեանս երէց անդամներէն Ալպէռ Քրէտեան իր մահկանացուն կ... Read More

Անժամանակ մահը Գարոլին Արսլանեանի

October 16, 2020 Խոր ցաւով իմացանք անժամանակ մահը ՀԲԸՄի անդամուհիներէն Գարոլին Արսլանեանի, որ երկ... Read More

Աւետիս Մովսէսեանի շիցումը

June 1, 2020

Աւետիս Մովսէսեան իր մահկանացուն կնքած է 1 Յունիս 2020-ին:

Read More

ՀԲԸՄիութեան նոր անդամները

February 1, 2019 Ուրախութեամբ կը ներկայացնենք ցանկը ՀԲԸՄիութեան նոր անդամներուն, որոնք բոլորն ալ ... Read More

Մահագրական: Պերճ Ասլանեան

March 25, 2019
25 Մարտ 2019-ին Գահիրէի մէջ իր մահկանացուն կնքեց ՀԲԸՄիութեան  երկարամեայ անդամներ... Read More