MEMBER’S NEWS

Arrange By Date Name

ՄԱՀԱԶԴ: ՀՈՎՀԱՆՆԷՍ ՏՆԿՃԵԱՆԸ

November 15, 2019
Ցաւով կը տեղեկացնենք որ մահացած է Գահիրէի համայնքի անդամներէն եւ ՀԲԸՄ Գահիր...
Read More

Նոր անդամներ

November 1, 2019 Ուրաքութեամբ կը տեղըկացնենք որ ՀԲԸՄիութեան Գահիրէի շարքերը կը խտանան նոր ըւ երիտ... Read More

Kegham Terzibashian and Christina Lawendy tie the knot

August 11, 2019 AGBU Cairo's member and HMEM Nubar Cairo's basketball player Kegham Terzibashian tied the knot with Christina Lawendy on 11 August 2019 in Yerevan.... Read More

Մահագրական: Պերճ Ասլանեան

March 25, 2019
25 Մարտ 2019-ին Գահիրէի մէջ իր մահկանացուն կնքեց ՀԲԸՄիութեան  երկարամեայ անդամներ... Read More

Ալպէռ Քրէտեանի շիջումը

March 13, 2019 Ցաւով կը տեղեկացնենք, թէ Միութեանս երէց անդամներէն Ալպէռ Քրէտեան իր մահկանացուն կ... Read More

ՄԱՀԱԶԴ: Ալպէռ Քրէտեան

March 13, 2019 Ցաւով կը տեղեկացնենք թէ Միութեանս երէց անդամներէն Ալպէռ Քրէտեան  իր մահկանացուն ... Read More