MEMBER’S NEWS

Arrange By Date Name

ՀԲԸՄիութեան նոր անդամները

February 1, 2019 Ուրախութեամբ կը ներկայացնենք ցանկը ՀԲԸՄիութեան նոր անդամներուն, որոնք բոլորն ալ ... Read More

Captain Dawly (Garbis Kalpakian) passes away

July 15, 2018 After a three-month long severe ailment, Garbis Kalpakian passed aw... Read More

Koko Derderian passes away

December 3, 2017

On Saturday 2 December 2017, one of HMEM Nubar Cairo’s long-time employee manager, Kevork (Koko)... Read More

Hraztan Kalinian and Nairy Hagopian tie the knot

November 3, 2017 AGBU Cairo members and HMEM Nubar Cairo's basketball stars Hraztan Kalinian and Nairy Hagopian tied the knot on Friday 3rd November 2017 in Cairo. The... Read More

Kegham Trayan passes away

July 19, 2016

On Saturday 16th July 2016, one of our community’s well known and kind-hearted members passed awa... Read More

Elsi Beylerian passes away

May 29, 2016 One of AGBU Cairo's few faithful remaining patrons passed  away on May 29th. Ms Elsie Beylerian passed away at the Armenian Home for the elderly in H... Read More