MEMBER’S NEWS

Arrange By Date Name

Տիկին Շաքէ Երզնկացեան ոչ եւս

April 12, 2021 Խոր ցաւով իմացանք Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան եւ Հայ Գեղարուեստասի... Read More

Սոնա Թուլումպաճեանի շիջումը

February 3, 2021

Խոր ցաւով իմացանք տիկին Սոնա Պետրոսեան-թուլումպաճեանի շիջումը, ... Read More

Սոնա Սվաճիպաշեանի մահը

January 3, 2021 Ցաւով կը տեղեկացնենք, որ ՀԲԸՄ-ի երկարամեայ անդամուհիներէն տիկին Սոնա Եփրուհի Պոյ... Read More

Անժամանակ մահը Գարոլին Արսլանեանի

October 16, 2020 Խոր ցաւով իմացանք անժամանակ մահը ՀԲԸՄի անդամուհիներէն Գարոլին Արսլանեանի, որ երկ... Read More

Աւետիս Մովսէսեանի շիցումը

June 1, 2020

Աւետիս Մովսէսեան իր մահկանացուն կնքած է 1 Յունիս 2020-ին:

Read More

One more prestigious title for Dr. George Simonian

February 22, 2020 Dr. George Simonian, the long time AGBU Cairo board member, and member of Cairo's Armenian community council's Executive committee, has been assigned... Read More